ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Detský svet BM, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 51 025 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40573/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare).

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnutie ďalších relevantných informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese Detský svet BM, s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš alebo e-mailom na e-mailovú adresu info.detskysvet@gmail.com.

1. Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

2. Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (napr. v prípade vyplnenia prihlášky ako zákonný zástupca do vzdelávacieho kurzu organizovaného Prevádzkovateľom alebo ak sa zapojíte do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom) alebo od rodičov dotknutých osôb - detí, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacom kurze organizovanom Prevádzkovateľom alebo využívajú služby Detského sveta, nachádzajúceho sa na adrese Na Doline 459, 908 77 Borský Mikuláš (ďalej ako „Detský svet“ alebo ako „prevádzka“). Tieto Zásady preto poskytujú informácie o spracúvaní osobných údajov všetkým dotknutým osobám tak v zmysle čl. 13 Nariadenia (v prípade, ak Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje priamo od Vás) ako aj v zmysle čl. 14 Nariadenia (v prípade, ak Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje z iného zdroja, ako priamo od Vás).

3. Na aké účely a na akom právnom základe Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účely Právny základ Kategórie dotknutých osôb Kategórie osobných
údajov
Doba uchovávania
Poskytovanie služieb – vzdelávacie kurzy
, stráženia detí, vstup do Detského sveta,
cvičenie s deťmi a tvorivé dielne s deťmi
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Fyzické osoby – deti, ktoré sú prihlásené na
vzdelávací kurz alebo ktoré sú umiestnené v Detskom
svete a ich zákonní zástupcovia
Deti: meno, priezvisko, adresa
TP, dátum narodenia
Zákonní zástupcovia: meno, priezvisko,
adresa TP, tel.
č., e-mail
Do úplného vyporiadania právnych a iných
nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Vedenie evidencie prihlásených účastníkov
vzdelávacích kurzov a návštevníkov Detského sveta
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Fyzické osoby – deti, ktoré sú prihlásené na
vzdelávací kurz alebo ktoré navštívili Detský svet a ich
zákonní zástupcovia
Deti: meno, priezvisko Zákonní zástupcovia:
meno, priezvisko, tel. č., e-mail
3 roky odo dňa uzatvorenia zmluvy
(prihlásenia sa do kurzu alebo návštevy
detského sveta)
Vedenie evidencie príjemcov darčekových poukážok Oprávnený záujem
Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia,
ktorým je záujem na overení platnosti darčekového
poukazu prostredníctvom zhody osoby uvedenej v
darčekovom poukaze a osoby evidovanej u
Prevádzkovateľa ako príjemcu
darčekového poukazu
Fyzické osoby - zákazníci,
fyzické osoby - príjemcovia darčekového poukazu
Bežné osobné údaje (meno, priezvisko) 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa
týkajú
Nevyhnutná komunikácia so zákonnými zástupcami detí Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia, ktorý spočíva v záujme na
zabezpečení možnosti kontaktovať zákonných
zástupcov detí, ktoré sa zúčastňujú vzdelávacieho programu
alebo navštevujú Detský svet v prípade, ak si v priestoroch
Prevádzkovateľa zabudnú svoje osobné veci, budú
pociťovať nevoľnosť alebo iné príznaky zdravotných ťažkostí alebo
v prípade, ak nastane iná nepredvídaná okolnosť
Fyzické osoby – rodičia detí, ktoré sú prihlásené na
vzdelávací kurz organizovaný Prevádzkovateľom
alebo ktoré navštevujú Detský svet
Meno, priezvisko,
e-mail, tel. č.
Počas trvania vzdelávacieho kurzu alebo
návštevy Detského sveta a 3 roky po ich
skončení
Odpovedanie na správy
a vybavovanie žiadostí zo správ poslaných
prostredníctvom kontaktného formulára na webovej
stránke (dopytov služieb), zo správ na profile
Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach alebo
prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov
Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia spočívajúci v záujme Prevádzkovateľa
na vybavení žiadostí a iných dopytov, ktoré mu adresujú
dotknuté osoby v rámci bežnej obchodnej komunikácie
Fyzické osoby, ktoré
pošlú správu alebo dopyt
e-mail, tel. č., meno, priezvisko,
iné osobné údaje poskytnuté v správe
3 mesiace odo dňa prijatia správy alebo
do splnenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane
skôr
Monitorovanie
prevádzkových priestorov (priestory prevádzky
nachádzajúce sa adrese Na doline 459, 908 77
Borský Mikuláš) a priestorov prístupných
verejnosti pred prevádzkou (parkovisko) z
dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa a
života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v
monitorovaných priestoroch
Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia, ktorým je záujem na zabezpečení
prostriedku na ochranu majetku Prevádzkovateľa, života
a zdravia osôb, ktoré sa nachádzajú v monitorovaných
priestoroch
Fyzické osoby, ktoré sa
nachádzajú v monitorovaných priestoroch
Obrazové podobizne a prejavy osobnej
povahy zachytené kamerovým systémom
14 dní odo dňa
vyhotovenia záznamu
Spracovanie účtovných
dokladov
Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa podľa čl. 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia
Fyzické osoby – objednávatelia
(najmä zákonní zástupcova detí) a dodávatelia
služieb, ich zástupcovia a zamestnanci
Meno, priezvisko, adresa bydliska alebo
fakturačná adresa, bankové spojenie
10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Vyhotovovanie
fotografií a audiovizuálnych záznamov zákazníkov,
účastníkov kurzov a iných návštevníkov
Prevádzkovateľa a ich zverejňovanie na
komunikačných kanáloch Prevádzkovateľa
(webová stránka, sociálne siete)
Súhlas dotknutých osôb (ich zákonných zástupcoch)
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Fyzické osoby – účastníci vzdelávacích kurzov
a návštevníci Detského sveta (deti)
Fotografie a prejavy osobnej povahy
zachytené na audiovizuálnom zázname
5 rokov odo dňa udelenia súhlasu
Organizovanie
súťaží a zverejňovanie výhercov
Súhlas dotknutej osoby podľa
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Fyzické osoby, ktoré sa zapoja do súťaže
organizovanej Prevádzkovateľom
Meno, priezvisko, tel. č., iný kontaktný
údaj poskytnutý dotknutou osobou
3 roky odo dňa skončenia súťaže alebo do odvolania
súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie informácií
o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej
ponuke (priamy marketing -
newsletter)
Súhlas dotknutej osoby podľa
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do odberu
newslettru a udelili súhlas
E-mailová adresa 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do odvolania
súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Vybavovanie
uplatnených práv dotknutých osôb
Plnenie zákonných
povinností Prevádzkovateľa podľa čl. 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia
Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si
uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa
Bežné osobné údaje, ktoré sú
súčasťou žiadosti
Do vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených
práv dotknutých osôb
Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorým
je evidovanie uplatnených práv dotknutých
osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov
Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo
si uplatnili práva dotknutých osôb u
prevádzkovateľa
Bežné osobné údaje, ktoré sú
súčasťou žiadosti
5 rokov odo dňa uplatnenia
práv
Vybavovanie reklamácií Plnenie zákonných
povinností Prevádzkovateľa podľa čl. 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia
Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu
(zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia)
Bežné osobné údaje 3 roky odo dňa uplatnenia
reklamácie
Plnenie zmluvných
povinností prevádzkovateľa (na základe
uzatvorených zmlúv s dodávateľmi
tovarov a služieb a inými obchodnými
partnermi, vrátane predzmluvných vzťahov
Plnenie zmluvy podľa čl. 6
ods. 1 písm. b) Nariadenia
Plnenie zmluvy podľa čl. 6
ods. 1 písm. b) Nariadenia
Fyzické osoby - dodávatelia tovarov a
služieb, ich zamestnanci a zástupcovia,
sprostredkovatelia, zamestnanci a
zástupcovia dodávateľov tovarov a
služieb, fyzické osoby – zákazníci, ich
zamestnanci a zástupcovia
Bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
adresa bydliska / miesta podnikania,
kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa,
bankové spojenie, príslušnosť k organizácií,
EČV vozidla a iné údaje o vozidle
nevyhnutné k plneniu zmluvných povinností)
Vedenie evidencie
dodávateľov a iných obchodných
partnerov v zmluvných vzťahoch a
uzatvorených zmlúv
Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorým je
vedenie prehľadu o dodávateľoch
a obchodných partneroch prevádzkovateľa,
resp. ich kontaktných osobách v zmluvných
vzťahoch a zákazníkoch prevádzkovateľa za
účelom riadneho plnenia zmluvných povinností a
prípadného preukazovania
právnych nárokov prevádzkovateľa
Fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb,
ich zamestnanci a zástupcovia,
sprostredkovatelia, zamestnanci a
zástupcovia dodávateľov tovarov a služieb,
fyzické osoby – zákazníci, ich
zamestnanci a zástupcovia
Bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
adresa bydliska / miesta podnikania,
kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa,
bankové spojenie, príslušnosť k organizácií,
EČV vozidla a iné údaje o vozidle
nevyhnutné k plneniu zmluvných
povinností)
5 rokov po strate platnosti
Zmluvy
Realizácia výberového
konania
Plnenie zmluvy podľa čl. 6
ods. 1 písm. b) Nariadenia – predzmluvné vzťahy
Fyzické osoby - uchádzači o
zamestnanie
Meno, priezvisko, e-mail, údaje o
pracovných skúsenosiach, iné osobné
údaje uvedené v životopise a /
alebo motivačnom liste
Počas výberového konania, najneskôr do
30 dní odo dňa doručenia životopisu
a / alebo motivačného listu, ak nepríde
k vzniku pracovného pomeru alebo
obdobného pracovnoprávneho vzťahu
Správa registratúry,
evidencia a vybavovanie prijatej a odoslanej
pošty (vrátane elektronickej
komunikácie s príslušnými inštitúciami)
Plnenie zákonných
povinností Prevádzkovateľa podľa čl. 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia
Fyzické osoby - odosielatelia
a prijímatelia úradnej korešpondencie
Bežné osobné údaje 5 rokov nasledujúcich po
roku, ktorého sa týkajú
Spracúvanie osobných
údajov za účelom merania návštevnosti
webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa
Súhlas dotknutej osoby podľa
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Fyzické osoby, ktoré
navštívili webovú stránku a udelili súhlas
IP adresa a iné údaje o aktivite na
webovej stránke
prevádzkovateľa (preferencie,
pohyb)
Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia
súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
(podľa druhu cookie
súboru)V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

4. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca správu webovej stránky (vrátane správy sociálnych sietí, webhostingových služieb a správy interného softvéru), spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva a spoločnosť poskytujúca mailhostingové služby.

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosti Facebook, Inc., ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram (ďalej ako „sociálne siete“) alebo ak navštívite profil Prevádzkovateľa na sociálnej sieťach s názvom „Detský svet Borský Mikuláš“ (ďalej aj ako „profil Prevádzkovateľa“). Napokon, príjemcom Vašich osobných údajov sú aj spoločnosti FWU, s.r.o. a PPS Invest, s.r.o., ktorý spolu s Prevádzkovateľom ako spoloční prevádzkovatelia určujú niektoré účely spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sú špecifikované v čl. 10 týchto Zásad.

5. Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií?

K prenosu Vašich osobných údajov (najmä IP adresy Vášho zariadenia a údaje o Vašej aktivite na webovej stránke) do USA, spoločnosti Google LLC, môže v dochádzať v niektorých prípadoch, ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa www.detskysvetbm.sk (ďalej ako „webová stránka“), prostredníctvom analytických a marketingových súborov cookies. Viac informácií o využívaní súborov cookies na webovej stránke nájdete v oboznámení o ich využívaní na webovej stránke. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google LLC v programe EU– US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov. K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc. prichádza aj v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnej sieti, prípadne ak označíte, že sa Vám webová stránka páči. Prenos Vašich osobných údajov je aj v tomto prípade zabezpečený certifikáciou uvedených spoločností v programe EU-US Privacy Shield.

6. Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. (napr. účtovné doklady je Prevádzkovateľ povinný v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov uchovávať pod dobu 10 rokov).

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie, v tabuľke účelov.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

7. Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

8. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše právo Popis
Právo na prístup Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno,
máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a
informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ
Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie
Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej
elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadateo iný spôsob.
Právo na opravu Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich
osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia.
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné
údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie
(právo „na zabudnutie“)
Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez
zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov,
ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade,
ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré
ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše
právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže
môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze
osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad
zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v
takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť
Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez
zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov,
ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade,
ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré
ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše
právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže
môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze
osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná
povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom
prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej
žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na prenosnosť údajov Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil
spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak
napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných
údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o
obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už
nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale
potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí
spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
PRÁVO NAMIETAŤ Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše
osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo
pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu.
Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných
údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej
spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody
na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe
Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším
spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete
odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi
udelili, t. j. písomne alebo e-mailom.
Právo podať sťažnosť alebo podnet V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje
spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi,
môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27;
webové sídlo:
dataprotection.gov.sk tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk


9. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

- písomne, zaslaním žiadosti na adresu Detský svet BM, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš,
- elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info.detskysvet@gmail.com.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

10. Spoloční Prevádzkovatelia

Pri nasledujúcich účeloch spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom:

  • vedenie evidencie prihlásených účastníkov vzdelávacích kurzov a návštevníkov Detského sveta, histórií ich nákupov a využívania služieb prevádzkovateľa a ich prítomnosť v objekte prevádzkovateľa,
  • vedenie evidencie príjemcov darčekových poukážok

sú prostriedky a účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb určené okrem Prevádzkovateľa aj spoločnosťou FWU, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 50 700 677, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 39285/T (ďalej ako „FWU, s.r.o.“), ktorá pri spracúvaní osobných údajov na uvedené účely spracúva osobné údaje dotknutých osôb v postavení spoločných prevádzkovateľov spolu s Prevádzkovateľom a pri účele spracúvania

  • monitorovanie prevádzkových priestorov (priestory prevádzky nachádzajúce sa adrese Na doline 459, 908 77 Borský Mikuláš) a priestorov prístupných verejnosti pred prevádzkou (parkovisko) z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa a života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch,

sú prostriedky a účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb určené okrem Prevádzkovateľa aj spoločnosťou FWU, s.r.o. a spoločnosťou PPS Invest, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 51 029 588, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40536/T (ďalej ako „Spoloční prevádzkovatelia").

Spoloční prevádzkovatelia si určili vzájomné zodpovednosti za plnenie povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov v dohode Spoločných prevádzkovateľov uzavretej podľa čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej:

  • úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov plní Prevádzkovateľ a spoločnosť FWU, s.r.o.,

  • povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia dotknutým osobám plní Prevádzkovateľ a spoločnosť FWU, s.r.o.,

  • povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb plní Prevádzkovateľ a spoločnosť FWU, s.r.o. postupom upraveným v čl. 9 týchto Zásad ochrany osobných údajov, ktorí si pri vybavovaní práv dotknutých osôb poskytujú všetku potrebnú súčinnosť.

Bez ohľadu na vyššie uvedené podmienky dohody spoločných prevádzkovateľov si môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva u každého a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov.

11. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 06.01.2020.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.